Visit Naantalin Ekokompassi

Visit Naantalin Ekokompassi

Visit Naantalilla eli Naantalin Matkailu Oy:llä on Ekokompassi-ympäristömerkki.

Visit Naantali haluaa luoda toiminnalleen luotettavan ympäristöjärjestelmän, jotta voimme tehdä ympäristötyöstämme systemaattista.

Ympäristöjärjestelmä auttaa meitä varmistamaan, että merkittävät ympäristönäkökohdat tulevat toiminnassamme huomioiduiksi. Tavoitteet ja toimenpiteet määrittelemme itse. Kun riippumaton osapuoli auditoi järjestelmän, ympäristötyö on uskottavaa. Hyväksytystä auditoinnista saa määräaikaisen sertifikaatin.

Visit Naantalin kolme ympäristölupausta

Visit Naantali on kirjannut toiminnassaan keskeiset vastuullisuustavoitteet kolmen ympäristölupauksen muodossa ovat:

1) tukee ja kehittää omilla valinnoillaan vastuullisesti tuotettuja aktiviteetteja ja matkapaketteja
2) luotsaa ja kannustaa alueensa yrityksiä kohti ympäristöystävällisempiä valintoja
3) korostaa markkinointiviestinnässä matkakohteen houkuttelevuutta vastuullisen matkailun näkökulmasta

Ekokompassi on pk-yrityksille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä, joka yritystä tukee ympäristötyössä ja sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys sitoutuu.

Ekokompassin 10 kriteeriä

  1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä
  2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.
  3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
  4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
  6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
  7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvotteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla jahenkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
  9. Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
  10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista.